Stadsbyggnad / Detaljplaner

Immelns hamn

Syftet med planförslaget är att bättre tillvarata Immelns stora kvalitéer som boplats och turistcentrum. Genom att rusta upp och omorganisera delar av området ökas attraktionskraften  samtidigt som verksamheterna kan drivas effektivare. Dessutom kan mark i attraktiva lägen göras tillgänglig för ny bostadsbebyggelse, vilket ytterligare ökar underlaget för verksamheter och annan service i Immeln.

Snabbmeny: Projekt