Stadsbyggnad / Detaljplaner

Kyrkheddinge – Staffanstorp

Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2 m fl.

Utformning och detaljplaneuppdrag för utbyggnad av Kyrkheddinge med ca 70 nya bostäder.

Planförslaget i korthet

Den gamla kyrkbyn kompletteras med ny bostadsbebyggelse mot väster och norr. Bostäderna planeras som en relativt tät bebyggelse med gruppbyggda friliggande hus, parhus och radhus.  Bebyggelsen anpassas till och förstärker Kyrkheddinges lantliga karaktär av äldre skånsk kyrkby i det öppna landskapet. Bebyggelsen utformas för att ge god kontakt och utblickar i det vidsträckta åkerlandskapet. Kontakten med och tillgängligheten till Höje å och det planerade regionala natur- och rekreationsstråket förbättras. Attraktiv naturmark tillskapas mellan bebyggelsen och ån.

Snabbmeny: Projekt