Stadsbyggnad / Detaljplaner

Östra Karup – Båstads kommun

Planen omfattar ca 90 nya tomter för villabebyggelse, ca 42 nya bostäder i radhus och parhus och ca 145 lägenheter i flerbostadshus samt handel och förskola. Den nya bebyggelsen med sin närhet till Båstad centrum, handel och kollektivtrafik kombineras här med närheten till natur och friluftsliv. Det böljande landskapet med utsikt över slätt och hav, den omgivande naturen med sina slingrande vägar och små bäckfåror som letar sig ner för Hallandsåsens skogsbeklädda norrsida, är några av de viktigaste utgångspunkterna och förutsättningarna för områdets gestaltning. Två huvudriktningar i landskapet skapar områdets karaktär:  – Den nord-sydliga riktningen kännetecknas av raka linjer; befintliga ägogränser, diken och vägar samt utsiktslinjer – från höjden ut över slätten och kusten i norr såväl som från norr upp mot Hallandsåsen. – Den öst-västliga riktningen kännetecknas av den mjukt böljande topografin med åskanten och den markerade gränsen mellan lövskog och öppen mark. Genom att bygga på sluttningen ges mycket goda möjligheter till utsikt från större delen av området. Den nya bebyggelsen tillsammans med grön- och utsiktsstråk samspelar med naturmarken samt förstärker och kompletterar befintlig bostadsbebyggelse. I den nya bebyggelsen återkommer kilformade grön-, vatten- och utsiktsstråk som sträcker sig från söder och vidgas mot utsikten i norr. Här ringlar små bäckfåror med vatten från åsen. De utgör en del av dagvattenhanteringen i området och bidrar även till en estetisk och biologisk mångfald. Några dammar för dagvattenfördröjning ingår också i detta system.  I öst-västlig riktning genomkorsas bebyggelsen av böljande grönstråk. Tomterna följer lokalgatornas böljande sträckning längs med höjdkurvorna. Flertalet av tomterna har direktkontakt med naturmarken eller grönstråken inom området. Byggnaderna ligger samlade längs gatan och formar ett vindlande gaturum med utblickar mellan husen ut över den vidsträckta slätten och upp mot åsen.

Snabbmeny: Projekt